سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدارس حوزه علمیه 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و ادبیات عرب 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
فقه و اصول و ادبیات عرب 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
مکالمه عربی 
تدریس 
مدارس حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
مکالمه عربی